Begrotingsopvolging en overheidsopdrachten

Zoals elk jaar sinds 2012 staat BRUGEL zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel voor de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister. Met inachtneming van de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de Brusselse regering, werd het begrotingsvoorstel van BRUGEL overgemaakt aan het parlement, dat de begroting heeft gestemd.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookSinds 1 mei 2016 beheert BRUGEL de lonen onafhankelijk van het BIM. BRUGEL deed een beroep op een sociaal secretariaat (Group S) voor hulp bij de loonberekeningen, de diverse aangiftes en ook voor begeleiding bij een aantal administratieve en juridische stappen.

In 2016 bedroeg de regionale dotatie 3.583.000 euro. Dit bedrag is afkomstig uit het Energiefonds en is lager dan het plafond van 15 % dat door de ordonnantie werd vastgelegd. Zoals bij alle Brusselse ION’s het geval is, zijn de geldelijke middelen van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd van een eigen rekening die automatisch in balans wordt gebracht.

Krachtens de organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt BRUGEL gelijkgesteld met een autonome bestuursinstelling van 2e categorie en moet de regulator zijn begroting beheren in overeenstemming met deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. Het moet worden opgemerkt dat de administratieve werklast die door deze reglementering wordt opgelegd bijzonder zwaar is voor een klein organisme zoals BRUGEL.

Het beheersorgaan van BRUGEL stelde begin 2016 ook een toezichtsorgaan voor de boekhouders-schatbewaarders aan en ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met de directie Financiën van de GODB. De boekjaren 2015 en 2016 werden door dit toezichtsorgaan onderzocht.

Als overheidsinstantie moet BRUGEL ook voldoen aan diverse verplichtingen die in de wetgeving zijn voorzien en meer bepaald aan het besluit van de Brusselse regering van 24 oktober 2014 betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole. Deze reglementering vereist dat er een oriënteringsnota wordt opgesteld, evenals boordtabellen die het periodieke toezicht op de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen weergeven. De oriënteringsnota’s moeten minstens de fundamentele krijtlijnen van het beleid en de visie van de bevoegde minister bevatten.

Aangezien Brugel geen voogdijminister heeft, is de regulator niet strikt gehouden aan de naleving van deze tekst. BRUGEL wil echter een project starten om zijn procedures te verbeteren en wil met name zijn perfecte transparantie en onafhankelijkheid aantonen. BRUGEL is overigens onderworpen aan een jaarlijkse controle van het Rekenhof, dat onder meer de performantie van de werking moet analyseren. Dit betekent dat het Rekenhof op elk moment de interne controle en de bestaande procedures (human resources, naleving overheidsopdrachten, handtekeningdelegatie,…) bij de instelling kan controleren.

In 2016 werd binnen BRUGEL en zijn raad van bestuur een belangrijke denkoefening gehouden om de visie te bepalen die de instelling in de komende jaren zal verdedigen en de strategische doelstellingen die daaruit voortvloeien. Om deze visie te ondersteunen, zullen performante, aan de structuur van BRUGEL aangepaste beheerstools worden ontwikkeld.

Aangezien BRUGEL van een dotatie geniet, is de regulator ook onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie heeft de raad van bestuur beslist de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden gegund, aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën te onderwerpen. Nadat de controleur van de vastleggingen zijn visum heeft gegeven, wordt de inventaris van de overheidsopdrachten gepubliceerd op onze website en meegedeeld aan het Gewest, zoals vereist door de ordonnantie betreffende de transparantie van de mandatarissen.

Het detail van de toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn te vinden in de tabel op pagina 34. Het moet worden opgemerkt dat het uitvoeringspercentage in 2016 iets lager lag dan in 2015 (84 % in vastlegging en 85 % in vereffening).

Meerdere factoren verklaren de vastleggingsgraad van 84 %:
  • De prioriteit die aan de tariefaanpassingen is gegeven, ten nadele van de ontwikkeling van een nieuwe vergelijkende analyse van de verschillende tariefmethodologieën en incentives regulations.
  • Het bedrag van de offerte die werd weerhouden voor de opdracht voor de ontwikkeling van de nieuwe IT-databaseapplicatie ERT (Energy Reporting Tool), dat aanzienlijk lager was dan de aanvankelijke schatting.
  • Het onverwachte vertrek van een medewerker en de laattijdige aanwerving van twee medewerkers, waardoor de loonkosten daalden.
  • Het slechts gedeeltelijke gebruik van het budget rechtsbijstand waarin BRUGEL voorziet om zich te wapenen tegen eventuele gerechtelijke procedures.


Op 5 mei 2017 keurde de raad van bestuur van BRUGEL de boekhoudkundige balans voor 2016 en haar bijlagen goed. Deze rekeningen werden op 9 mei 2017 overgemaakt aan de regering, aan het Rekenhof en aan de verantwoordelijke voor de consolidatie van de Gewestelijke Entiteit. Het Rekenhof onderzocht van tevoren onze rekeningen voor goedkeuring, tijdens de week van 6 tot 17 maart 2017. Het definitieve verslag van het Rekenhof wordt verwacht in de loop van de maand mei 2017.

Als regulator verbindt
BRUGEL zich ertoe perfecte transparantie
en onafhankelijkheid te waarborgen.