Onze vakgebieden

4. Promotie van groene elektriciteit

Interview met Régis Lambert


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookDe dienst Hernieuwbare Energie van BRUGEL is verantwoordelijk voor het beheer van de markten voor groenestroomcertificaten (GSC) en garanties van oorsprong (GO). Hiertoe verricht de dienst onder meer taken zoals de driemaandelijkse toekenning van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong, het beheer van de transacties, advies aan initiatiefnemers van projecten, certificering van installaties en monitoring van reeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwezige installaties: fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingssystemen en verbrandingsovens voor huishoudelijk afval.

GSC en GO

Voor de productie van hernieuwbare elektriciteit worden zowel groenestroomcertificaten als garanties van oorsprong toegekend. Dit zijn echter twee zeer verschillende instrumenten. Het groenestroomcertificaat is een stimulans voor de producent, terwijl de garantie van oorsprong een label is dat de herkomst van de geproduceerde groene energie aantoont. BRUGEL staat centraal in dit systeem. Het kent GSC toe aan producenten en legt quota op aan de leveranciers. Op overdraagbare GO’s heeft alleen de Brusselse verbrandingsoven recht. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kopen de leveranciers deze laatste voornamelijk elders in Europa om het aandeel groene stroom dat ze aan hun klanten aanbieden te staven.

Productie van groene stroom in Brussel in 2016

Het aandeel geproduceerde groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in 2016 5 % van het totale verbruik. We wijzen erop dat dit globale cijfer ook het aandeel energie omvat dat door warmtekrachtkoppelingsinstallaties op gas werd geproduceerd. Zuiver hernieuwbare elektriciteit, dat wil zeggen uitsluitend geproduceerd op basis van fotovoltaïsche eenheden, warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biogas of koolzaadolie en de verbrandingsoven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor het organische gedeelte van het afval), is goed voor 3,2 % van het totale elektriciteitsverbruik.

Toegekende groenestroomcertificaten

In 2016 kende BRUGEL zo’n 365.000 groenestroomcertificaten toe voor de geproduceerde groene stroom. We merken ook nog op dat GSC altijd worden toegekend voor de productie die in voorgaande jaren is gerealiseerd. BRUGEL is afhankelijk van de informatie die de producenten verstrekken. Soms moeten dus productiegegevens van meerdere jaren worden geïntegreerd. Tijdens de periode van april 2016 tot eind maart 2017 realiseerde de dienst transacties voor 493.000 GSC voor een totaalbedrag van 42 miljoen euro. Dit bedrag illustreert de marktactiviteit in 2016.

Stijgende quota

In 2016 bedroeg het quotum voor groenestroomcertificaten 8,2 % van alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleverde energie (tegenover 4,5 % in 2015). Dat betekent 429.000 GSC die voor 31 maart 2017 door de energieleveranciers moesten worden teruggegeven. Voor de eindverbruiker komt de bijdrage aan het systeem ongeveer overeen met het quotum, dat wil zeggen 8,2 % vermenigvuldigd met het aantal verbruikte MWh. Voor een klant die 2 MWh verbruikt (gemiddelde klant), komt de kost uit op 16,40 euro per jaar. Dat lijkt een redelijk bedrag gezien de klimaatuitdagingen van de toekomst.

Greencheck

Leveranciers moeten het groene deel van de stroom die ze aan hun klanten leveren, dekken met garanties van oorsprong (GO), een traceerbaarheidshulpmiddel voor elektriciteit. Om dubbeltellingen te vermijden, kan een GO slechts één keer worden gebruikt. Na gebruik wordt ze dus onmiddellijk nietig verklaard.

Om de levenscyclus van de GO rond te maken op het niveau van de Brusselse consument en deze in staat te stellen na te gaan wat het reële aandeel ontvangen groene stroom is, stelt BRUGEL sinds mei 2016 het hulpmiddel Greencheck ter beschikking van de Brusselse consumenten, een online tool op de website van BRUGEL. Dit initiatief ligt volledig in lijn met het tweede gedeelte van de opdracht van BRUGEL: de Brusselse consument informeren over de verbruikte groene stroom.

Ambitieus actieplan

In de marge van COP21, de klimaatconferentie die in december in 2015 in Parijs werd gehouden, kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ambitieuze doelstellingen toegewezen om de CO2-uitstoot te verlagen. In het najaar van 2016 stelde de Brusselse minister van Energie een actieplan en maatregelen voor die een impact zullen hebben op de toekomstige productie van groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project SolarClick, dat voorziet in de installatie van fotovoltaïsche parken op de daken van een aantal gemeentelijke en gewestelijke gebouwen, is een perfecte illustratie van deze ambitie.

Nieuwe perspectieven

In 2016 werd de basis gelegd voor de verdere evolutie van het systeem. In de nabije toekomst zal de opdracht van groenestroommeting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die aanvankelijk bij BRUGEL lag, worden overgedragen aan SIBELGA. Voortaan zal de distributienetbeheerder de productiegegevens van groene stroom verzamelen en valideren. Op basis van die gegevens zal BRUGEL groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong blijven uitgeven. De certificering van installaties waarvoor GSC worden toegekend, zal ook niet meer onder de bevoegdheid van BRUGEL vallen. Die taak wordt in de toekomst toevertrouwd aan onafhankelijke certificeringsorganen.
De productie van groene elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen en de herkomst van de verbruikte groene stroom traceren!

Régis Lambert,

verantwoordelijke Hernieuwbare Energie bij BRUGEL


365.000

groenestroomcertificaten toegekend voor geproduceerde groene stroom in 2016.