Structuur en personeel


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL is sinds de oprichting in 2006 een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt geleid door een raad van bestuur met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de Regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.

De Brusselse Regering heeft de heren Jan De Keye, Marc Deprez, Pascal Misselyn, Henri Autrique en Guillaume Lepère aangesteld als bestuurders. De heer Marc Deprez werd op 20 maart 2014 aangesteld als bestuurder-voorzitter (na eerst bestuurder te zijn geweest). De heer Pascal Misselyn is de coördinator van het team opdrachthouders.

Opdrachthouders

Om haar verplichtingen na te kunnen komen, beschikt BRUGEL over personeel (opdrachthouders gedetacheerd van het BIM (Leefmilieu Brussel), die onder hiërarchisch gezag staan van de raad van bestuur). Hun statuut werd op 23 mei 2014 door de Regering vastgelegd met een besluit. Een ander besluit dat dezelfde dag werd uitgevaardigd verduidelijkt de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden.

Sinds de inwerkingtreding op 1 mei 2016 van deze besluiten en van het personeelsplan, een besluit over de hiërarchische graden en een besluit waarin het taalkader wordt vastgelegd, werden deze opdrachthouders wettelijk onder het gezag en het beheer van BRUGEL geplaatst. Het personeelsbeheer verloopt sindsdien volledig onafhankelijk.

21 VTE

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de uitoefening van haar bevoegdheden in 2016 voorzag in 21 VTE (voltijdsequivalenten). Gedetailleerde informatie hierover (indeling per rang en graad) is in onderstaande tabel te vinden. Dat het aantal VTE niet het toegestane plafond heeft bereikt, is het gevolg van de aanwervingstermijnen en het vertrek van personeelsleden of diverse vormen van specifiek verlof (loopbaanonderbreking enz.).

Kosten voor rekening van BRUGEL

Begin 2016 was het personeel van het BIM opdrachthouder bij BRUGEL, maar de gemaakte kosten bleven voor rekening van BRUGEL. Daarna beheerde BRUGEL het op zijn payroll ingeschreven personeel rechtstreeks.

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of andere publieke of private entiteiten.Organigram op 31/12/2016BRUGEL is een Instelling van Openbaar Nut (ION) en valt onder de vakbondsonderhandeling van sector XV. In 2014 werd er een Basisoverlegcomité (BOC) opgericht. In 2016 vergaderde het BOC twee keer: op 4 maart en op 12 december.